Privacy binnen Eurofins PAMM

Binnen Eurofins PAMM werken wij met persoonsgegevens en lichaamsmateriaal van patiënten. Dit is noodzakelijk om een gedegen en betrouwbare diagnose vast te kunnen stellen. Hieronder leest u meer over met welke patiëntgegevens wij werken. En over onderzoek met resterend lichaamsmateriaal.

Welke gegevens worden genoteerd?

1. Personalia/identificatie gegevens (o.a. naam, geboortedatum, geslacht, BSN-nummer)
2. Financiële/administratieve gegevens (o.a. verzekerings- en adresgegevens)
3. Medische gegevens (o.a. klinische gegevens zoals ziektebeeld, aangevraagde testen, eventueel eerder doorgemaakte ziektes)

NB: Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het laboratoriumonderzoek worden geregistreerd.

Wie kan uw gegevens inzien?

Binnen Eurofins PAMM:

 • Wie?

  Doel

 • Medische administratie

  Het invoeren van uw gegevens in ons systeem

 • Analist

  Ter voorbereiding en ter uitvoering van de onderzoeken

 • Artsen (arts-microbioloog, patholoog, moleculair bioloog)

  Medische diagnose

 • Financiële administratie

  Afhandelen betaling

Buiten Eurofins PAMM:

Uzelf of uw zaakwaarnemer.
De aanvrager: uw huisarts of medisch specialist.
Instanties die de kwaliteit van onze dienstverlening toetsen.
Wetenschappelijke instituten waarbij het algemeen belang dient (hierbij is toestemming van u/uw zaakwaarnemer vereist en worden uw gegevens geanonimiseerd).

Alleen medewerkers die direct betrokken zijn bij uw aanvraag hebben toegang tot uw gegevens. Deze medewerkers hebben allen een geheimhoudingsplicht en volgen strikte privacy regels. PAMM heeft maatregelen getroffen zodat het bewerken van persoonsgegevens zo veilig mogelijk gebeurt. Praktisch betekent dit o.a. dat toegang tot ruimtes waarin persoonsgegevens worden behandeld voor onbevoegden beperkt is, apparatuur en programmatuur streng beveiligd is en archivering van gegevens op een verantwoorde manier plaatsvindt.

Wat zijn uw rechten als patiënt?

U mag uw eigen gegevens, na het indienen van een schriftelijk verzoek, inzien en zo nodig aanpassen.
U kunt Eurofins PAMM schriftelijk verzoeken om uw gegevens te vernietigen conform wettelijke bepalingen.
U mag een klacht indienen bij de directie van Eurofins PAMM als u ontevreden bent over de manier waarop er met uw gegevens is omgegaan.

Onderzoek met resterend lichaamsmateriaal

Eurofins PAMM onderzoek lichaamsmateriaal, bijvoorbeeld bloed, urine of weefsel, dat een arts of verpleegkundig bij u afgenomen heeft. Na het onderzoek bewaart Eurofins PAMM het materiaal dat overblijft voor eventueel vervolgonderzoek. Het resterende lichaamsmateriaal kan door ons ook gebruikt worden voor (wetenschappelijk) onderzoek. Hierin heeft u een keuze, namelijk wel of geen bezwaar maken tegen (wetenschappelijk) onderzoek met uw resterend lichaamsmateriaal.

Lees hier meer over in de folder Geen bezwaar? – Onderzoek met uw resterend lichaamsmateriaal.

Contact

U kunt het gehele privacyreglement van Eurofins PAMM opvragen via telefoonnummer 088 – 444 20 00 of via privacy@pamm.nl. Hier kunt u ook terecht met eventuele vragen.